CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 2

03-11-2022

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 2

VÕ LÂM CHUNG SỨC


    
I. Nội dung    
    
     - Sự kiện diễn ra từ 05h00 ngày 04/11/2022 đến 04h59 ngày 11/11/2022
     - Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp Vàng vào game để nhận được điểm cống hiến cho 2 hoạt động. Nạp 1 vàng = 1 điểm cống hiến.
      + Võ Lâm Chung Sức: Tổng điểm tích lũy của toàn bộ máy chủ đạt mốc sẽ nhận thưởng tương ứng.
      + Vương Gia Hào Phú: Người chơi có điểm tích lũy đạt TOP sẽ nhận nhiều phần thưởng giá trị cao.
    
    
II. Phần Thưởng    
1. Võ Lâm Chung Sức    
    
    Tổng điểm tích lũy của toàn bộ máy chủ đạt mốc sẽ nhận thưởng tương ứng.

Tổng điểm tích lũy Phần thưởng Số lượng
20000 Kiếm Hồn Thạch 20
Kiếm Phách Thạch 20
Đá Tẩy Luyện 10
Rương Tụy Độc 10
Bạc 100
40000 Đá Tẩy Luyện 20
Tẩy luyện tỏa 10
Rương Tụy Độc 20
Kiếm Hồn Thạch 30
Bạc 200
60000 Đá Tẩy Luyện 30
Tẩy luyện tỏa 20
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 10
Rương Tụy Độc 30
Bạc 300
100000 Giang hồ lệnh 2
Đá Tẩy Luyện 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Tẩy Luyện Tỏa 30
Rương Tụy Độc 40
150000 Mảnh ngoại trang ngoại đạo 20
Đá Tẩy Luyện 70
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Tẩy Luyện Tỏa 40
Túi bảo thạch-4 1
200000 Giang hồ lệnh 2
Đá Tẩy Luyện 100
Mảnh âm dương kiếm hạp 20
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Túi bảo thạch-4 2
300000 Mảnh mặc bút kiếm hạp 10
Rương Trang Bị Đỏ 1
Túi bảo thạch-5 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 4
Đá Tẩy Luyện 150
400000 Cao thủ lệnh 2
Mảnh mặc bút kiếm hạp 30
Rương Trang Bị Đỏ 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Đá Tẩy Luyện 200

2. Vương Gia Hào Phú

TOP Phần thưởng Số lượng
1 Tôn hiệu "Vương gia hào phú" vĩnh viễn 1
Mảnh tuyết yêu lộc 100
Túi bảo thạch-6 1
Rương quà bát quái đỏ 2
Tham ngộ tàn quyển - II 50
2 Mảnh truy tùng thử 60
Túi bảo thạch-5 1
Rương quà bát quái đỏ 1
Âm dương thạch 50
Tham ngộ tàn quyển - II 40
3 Mảnh hạt hùng thử 50
Túi bảo thạch-4 2
Rương quà bát quái cam 2
Âm dương thạch 40
Tham ngộ tàn quyển - II 30
 4 - 6 Mảnh đại hùng kiệu 40
Túi bảo thạch-4 1
Rương quà bát quái cam 1
Âm dương thạch 30
Tham ngộ tàn quyển - II 20
 7 - 10 Mảnh cảnh khuyển 30
Túi bảo thạch-3 2
Rương quà bát quái cam 1
Âm dương thạch 20
Tham ngộ tàn quyển - II 10
 11 - 30 Mảnh trục nhật 20
Túi bảo thạch-3 1
Rương bát quái cam ngẫu nhiên 1
Âm dương thạch 10
Tham ngộ tàn quyển - II 5

Tôn hiệu "Vương giả hào phú"
 Sinh lực +500
 Nội công +80
 Ngoại công +80

TÍCH LŨY TIÊU PHÍ

      
1. Nội dung        
        
     - Thời gian: từ 5h00 ngày 8 mở máy chủ đến 04h59 ngày 15 mở máy chủ    
    - Trong thời gian sự kiện, tích lũy tiêu phí Vàng đạt mốc sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn.     
    - Phần thưởng cộng dồn, tiêu phí càng nhiều phần thưởng càng lớn.    

2. Phần thưởng

Mốc tiêu phí Vàng Phần thưởng Số lượng
2000 Đá tẩy luyện 9
Túi Bảo Thạch-2 2
Kiếm hồn thạch 39
Túi xu (lớn) 1
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 5
5000 Thiên môn kiếm hạp (7 ngày) 1
Túi Bảo Thạch-3 2
Túi xu (lớn) 2
Âm dương thạch 5
Rương Tụy Độc 20
10000 Túi Bảo Thạch-3 3
Đá Tẩy Luyện 29
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 10
Tẩy Luyện Tỏa 9
Rương Tụy Độc 30
20000 Túi Bảo Thạch-4 3
Bắc Minh Thần Công-Quyển Hạ 10
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 15
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Rương Tụy Độc 40
50000 Túi Bảo Thạch-5 4
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 20
Kinh Nghiệm Đan x3 3
Bắc Minh Thần Công-Quyển Hạ 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
100000 Rương trang bị đỏ  1
Rương linh thú hiếm 90 1
Túi Bảo Thạch-5 5
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 30
Rương Tụy Độc 60

QUY ĐỔI VÀNG

 1. Quy tắc:        
   

        - Tính theo ngày mở server: (mở thành 7 đợt)        
        - 5h00 ngày thứ 8 đến 4h59 ngày thứ 9    
        - 5h00 ngày thứ 9 đến 4h59 ngày thứ 10    
        - 5h00 ngày thứ 10 đến 4h59 ngày thứ 11    
        - 5h00 ngày thứ 11 đến 4h59 ngày thứ 12    
        - 5h00 ngày thứ 12 đến 4h59 ngày thứ 13    
        - 5h00 ngày thứ 13 đến 4h59 ngày thứ 14    
        - 5h00 ngày thứ 14 đến 4h59 ngày thứ 15    
   

-  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:        
        + Quy đổi 200 vàng vào game    
        + Quy đổi 600 vàng vào game    
        + Quy đổi 1000 vàng vào game    
        + Quy đổi 2000 vàng vào game    
        + Quy đổi 5000 vàng vào game    
        + Quy đổi 10000 vàng vào game    
        + Quy đổi 14000 vàng vào game    
        + Quy đổi 20000 vàng vào game    

2. Phần thưởng

Ngày Điều kiện Số lần Tên Item Số lượng Đợt
1 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 50 Đợt 1
Túi xu (lớn) 1
Kiếm Phách Thạch 30
Túi bảo thạch-2 5
Quy Đổi 600 Vàng vào game 5 Vàng 150
Kiếm Hồn Thạch 50
Kinh Nghiệm Đan x2 1
Túi xu (lớn) 3
Tử thủy tinh 10
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 5 Vàng 250
Túi bảo thạch-3 5
Tham ngộ tàn quyển - I 5
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng 5
Rương tụy độc 10
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 2 Vàng 500
Túi bảo thạch-3 8
Rương quà bát quái cam 1
Âm dương thạch 10
Rương tụy độc 20
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 2 Vàng 1250
Rương trang bị đỏ 1
Túi bảo thạch-4 5
Tham ngộ tàn quyển - I 15
Kinh Nghiệm Đan x3 2
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Vàng 2500
Túi bảo thạch-4 8
Mảnh ngoại trang nguyệt ảnh 30
Giang hồ lệnh 2
Rương trang bị đỏ 2
Quy Đổi 14000 Vàng vào game 1 Vàng 3500
Mảnh đào hoa kiếm hạp 40
Túi bảo thạch-5 5
Kiếm Hồn Thạch 150
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 50
Quy Đổi 20000 Vàng vào game 1 Vàng 5000
Mảnh binh khí diệt thế 40
Cao thủ lệnh 2
Túi bảo thạch-5 8
Từ hà thần công - quyển hạ 20

NẠP ĐƠN

        
1. Nội dung        
        
     - Sự kiện diễn ra 7 đợt:     
       + Đợt 1 từ 05h00 ngày 04/11/2022 đến 04h59 ngày 05/11/2022    
       + Đợt 2 từ 05h00 ngày 05/11/2022 đến 04h59 ngày 06/11/2022    
       + Đợt 3 từ 05h00 ngày 06/11/2022 đến 04h59 ngày 07/11/2022    
       + Đợt 4 từ 05h00 ngày 07/11/2022 đến 04h59 ngày 08/11/2022    
       + Đợt 5 từ 05h00 ngày 08/11/2022 đến 04h59 ngày 09/11/2022    
       + Đợt 6 từ 05h00 ngày 09/11/2022 đến 04h59 ngày 10/11/2022    
       + Đợt 7 từ 05h00 ngày 10/11/2022 đến 04h59 ngày 11/11/2022    
        
     - Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tích lũy nạp Vàng vào game đạt mốc để nhận thưởng.    
     - Nạp tích lũy đủ mốc cao có thể nhận thưởng cả mốc thấp. Cơ hội sở hữu các vật phẩm hiếm và giá trị.    

2. Phần thưởng

Mốc nạp Quà thưởng Số lượng  
600 Vàng Túi bảo thạch 4 1 Đợt 1
Kiếm hồn thạch 50
Âm dương thạch 10
Túi xu (lớn) 3
Lam thủy tinh 30
2000 Vàng Ngoại trang tinh hồn (14 ngày) 1
Túi bảo thạch 5 1
Bạc 500
Căn cốt đan 100
Kiếm phách thạch 100

NẠP LIÊN TỤC

        
1. Tổng quát:        
         - Thời gian: từ 5h00 ngày 8 mở máy chủ đến 04h59 ngày 15 mở máy chủ    
         - Người chơi nạp mỗi ngày đạt mốc chỉ định để nhận quà    
         - Nạp đủ 5/7 ngày nhận 1 phần thưởng cực giá trị    
            
 2. Quà thưởng        

Ngày Mốc nạp Lượt nạp yêu cầu Quà Số lượng
1 1000 1 Tham ngộ tàn quyển-I 5
Kinh Nghiệm Đan x2 1
Túi Xu (Lớn) 1
Lam Thủy Tinh 10
2 1000 1 Kiếm Hồn Thạch 15
Kiếm Phách Thạch 15
Kinh nghiệm Bát Quái (8000) 5
Bắc Minh Thần Công - quyển trung 5
3 1000 1 Túi Xu (Lớn) 1
Căn Cốt Đan 10
Cỏ Bồ Đề 10
Dây Thanh Ti 10
4 1000 1 Tham ngộ tàn quyển-I 10
Túi Xu (Lớn) 1
Tử Hà Thần Công - quyển trung 10
Bạc 100
5 1000 1 Túi Bảo Thạch-4 1
Kinh nghiệm Bát Quái (8000) 2
Lam Thủy Tinh 20
Túi Bảo Thạch-1 5
6 1000 1 Bùa Tẩy Luyện Vàng 3
Đá Tẩy Luyện 20
Tẩy Luyện Tỏa 5
Túi Xu (Lớn) 1
7 1000 1 Ngoại trang bách vân (7 ngày) 1
Rương Tụy Độc 10
Tẩy Tủy Kinh - quyển trung 5
Lam Thủy Tinh 20

Quà tặng đặc biệt

Ngày nhận thưởng tích lũy Quà Số lượng
5 Rương linh thú hiếm 90 1
Tham ngộ tàn quyền - I 20
Túi Bảo Thạch-5 1
Tử Thủy Tinh 10

ĐỔI NGÂN PHIẾU

 Nội dung    
    
     - Sự kiện diễn ra từ 05h00 ngày 04/11/2022 đến 04h59 ngày 11/11/2022
     - Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dùng các loại "Ngân phiếu" để đổi vật phẩm tại giao diện sự kiện.
     - Số lần đổi vật phẩm có giới hạn.

Huynh/Tỷ có thắc mắc vui lòng liên hệ Yên Nhi qua tin nhắn Fanpage: Thiên Long Truyền Kỳ - GOSU để được hỗ trợ nhé!

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Thiên Long Truyền Kỳ - GOSU.