TÍNH NĂNG: ĐỒ GIÁM

08-12-2022

TÍNH NĂNG: ĐỒ GIÁM

1. Tổng quan:                
- Mở khoá khi đạt Level 130                
- Là tính năng sưu tập để kích thích người chơi sưu tập đủ các loại thời trang (ngoại trang/binh khí/bộ pháp/hộp kiếm)                
- Sưu tập đủ số lượng các thời trang cùng bộ sẽ kích hoạt thêm thuộc tính nhân vật.                
- Thuộc tính cộng thêm là thuộc tính sưu tập. Tăng khi kích hoạt, không cần trang bị đúng bộ.                
2.Chi tiết                
- Đồ giám là tính năng sưu tập các thời trang theo bộ. Người chơi sưu tập đủ món trong bộ sẽ được cộng thêm chỉ số                
- Thành phần trong một bộ thời trang sẽ tự động được kích hoạt khi người chơi sở hữu thời trang vĩnh viễn tương ứng.                
- Một bộ sẽ gồm 4 thời trang từ các tính năng:                 
    + Thời Trang            
    + Binh Khí            
    + Hộp Kiếm            
    + Bộ Pháp            
- Khi sưu tập đủ 2/3/4 món sẽ kích hoạt 2/4/5 chỉ số thuộc tính cộng thêm                
- Có tổng cộng 13 bộ đồ giám:          

     

STT Tên Bộ Yêu cầu sở hữu
Trang phục Vũ khí Kiếm hạp Bộ pháp
1 Thiên Nguyên  Ngoại Trang Thiên Linh Thiên Linh Binh Khí Trạng Nguyên Trúc Hạp Kim Vũ Bộ Pháp
2 Quang Ảnh Ngoại Trang Liệp Ảnh Liệp Ảnh Binh Khí Bách Hoa Kiếm Hạp Mặc Vũ Bộ Pháp
3 Phong Như Ngoại Trang Như Ý Như Ý Binh Khí Tinh Không Kiếm Hạp Phong Hoa Bộ Pháp
4 Ngoại Đạo Ngoại Trang Ngoại Đạo Ngoại Đạo Binh Khí Quỷ U Kiếm Hạp Vân Dao Bộ Pháp
5 Thiên Linh Ngoại Trang Thiên Vũ Thiên Vũ Binh Khí Thiên Môn Kiếm Hạp Băng Tâm Bộ Pháp
6 Lưu Vân Ngoại Trang Bách Vân Bách Vân Binh Khí Huyết Ngọc Kiếm Hạp Tuyết Liên Bộ Pháp
7 Dạ Viên Ngoại Trang Dạ Hội Dạ Hội Binh Khí Đào Hoa Kiếm Hạp Điệp Vũ Bộ Pháp
8 Tinh Tuyết  Ngoại Trang Tinh Hồn Tinh Hồn Binh Khí Âm Dương Kiếm Hạp Hàn Băng Bộ Pháp
9 Tả Nguyệt Ngoại Trang Nguyệt Ảnh Nguyệt Ảnh Binh Khí Diệu Bút Kiếm Hạp Nguyệt Ảnh Bộ Pháp
10 Tuyết Linh Ngoại Trang Thánh Linh Thánh Linh Binh Khí Mặc Bút Kiếm Hạp Hàng Long Bộ Pháp
11 Diệt Ma  Ngoại Trang Diệt Thế Diệt Thế Binh Khí Tử Linh Kiếm Hạp Trảm Ma Bộ Pháp
12 Song Hỉ Ngoại Trang Hỉ Phục Uyên Ương Binh Khí Ngoại Đạo Kiếm Hạp Kim Tiền Bộ Pháp
13 Giáng Sinh Ngoại Trang Giáng Sinh Giáng Sinh Binh Khí Bạch Cốt Kiếm Hạp Lưu Tinh Bộ Pháp